Home Bollywood Telugu Cinema Tamil Cinema Kannada Cinema Malayalam Cinema Marathi Cinema Gujarati Cinema Punjabi Cinema Web Series Biography Contact us

Followers TV Series 2020: Netflix Release Date, Cast, Wiki and MoreFollowers TV Series 2020: Netflix Release Date, Cast, Wiki and More

Followers is Japanese TV Shows. Followers TV Show is release on 27 February, 2020. Miki Nakatani,Elaiza Ikeda and Mari Natsuki are main cast of Followers TV Show. More Details about Followers TV Show are below.


Network: Netflix

Name: Followers 

Release Date: 27 February, 2020

Genre: Drama

Language: Japanese

Country: Japan

Episodes: 9

Cast:

Miki Nakatani As Rimi Nara
Elaiza Ikeda As Natsume Hyakuta
Mari Natsuki As Eriko
Yuka Itaya As Akane
Kom I As Sani
Shuhei Uesugi As Hiraku
Nobuaki Kaneko -Yuruko
Yutaro As Nori
Mika Nakashima
Tadanobu Asano
Hidekazu Mashima
Show Kasamatsu
Naomi Watanabe As cameo
Kiko Mizuhara As cameo
Tina Tamashiro As cameo