Home Bollywood Telugu Cinema Tamil Cinema Kannada Cinema Malayalam Cinema Marathi Cinema Gujarati Cinema Punjabi Cinema Web Series Biography Contact us

Pimp Web Series (2020) [ by Prime Flix ] : Release Date, Cast, Wiki and MorePimp Web Series (2020) [ by Prime Flix ] : Release Date, Cast, Wiki and More

Pimp Web Series is upcoming and new Hindi web Series by Prime Flix. Pimp Web Series is release on 18 January, 2020. Tapasya Agnihotri, Gaurav Bajaj, Alysha Roy and Shalini Sahay are main cast of Pimp Web Series. More Details about Pimp Web Series are below.


by Prime Flix

Release Date: 18 January, 2020

Language: Hindi

County: India

Cast: 

Tapasya Agnihotri, Gaurav Bajaj, Alysha Roy, Shalini Sahay, Kiara, Archana Chouhan, Kuldeep, Ravi Kothari, Dr Sanjeev, Yogesh Mathur, Bhupendra, Praveen, Ankit and Asha Sarang